Normativa.

La normativa relativa a la protecció de la fauna salvatge autòctona que habita el medi urbà i rural objecte d’aquest document és la següent:

  • Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.
  • Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la  Biodiversidad
  • Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
  • Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.

 

Atenent a aquesta legislació vigent, no és permès:

  • Retirar el seus nius dins o fora del període reproductiu (encara que no hagin fet la posta).
  • Inhabilitar cavitats que estiguin utilitzant per a la cria o el recer (ja sigui en època de cria o fora del període reproductiu)
  • Retirar ous, cries o adults.
  • Posar impediments a l’accés als llocs de nidificació o refugi que estiguin sent utilitzats.

 

Les prohibicions anteriors s’han d’aplicar per defecte. Excepcionalment i per causa molt justificada, es pot autoritzar la retirada de nius, la inhabilitació de cavitats, la retirada d’ous, cries o adults, o l’impediment de l’accés dels animals, de forma restringida i respectant en tot moment les condicions establertes. Per a totes les actuacions (sense excepció) que puguin afectar espècies protegides, cal informar prèviament a l’Administració i sol·licitar autorització al Departament de Territori i Sostenibilitat. Es pot autoritzar excepcionalment l’actuació, atenent a les excepcions a les prohibicions establertes en l’article 61.1 de la ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la  Biodiversidad.

 

Segons preveu la normativa i com s’està recollint en els procediments per a l’atrogament de llicències d’obres que afecten els indrets de cria d’aquestes espècies, cal primer de tot detectar la presència d’aquestes espècies en les estructures on es preveu actuar, susceptibles d’acollir colònies de cria.  Una vegada realtizada la prospecció, que requereix expertesa i coneixement de l’espècie, cal preveure les mesures per compatibilitzar l’actuació amb la continuïtat de l’estructura que acull l’espècie protegida, o en cas contrari aplicar mesures per compensar la pèrdua de l’indret de cria. Els experts de l’entitat realtizaran la tasca de prospectar l’estructura per valorar la presència d’espècies protegides, així com el disseny i assessorament en les mesures òptimes per a la seva compatibilització i/o compensació. Amb els recursos associats a aquesta font de finançament es podran finançat algunes de les mesures necessàries per a la compatibilització i compensació de llocs de nidificació, ja sigui amb dissenys adaptats a cada necessitat, o bé, si s’escau, amb la instal·lació de caixes-niu o caixes-refugi.